ATIKSUDA EM.A® PROBIOTIC  BACTERIA SOLUTION KULLANIMI

Evsel  atık sular askıda,  koloidal  ve  çözünmüş  halde  organik ve  inorganik maddeler ihtiva eder. Atık suyun konsantrasyonu, kullanılan suyun kirletilmeden önceki orijinal konsantrasyonuna ve suyun kullanılış gayesine bağlıdır. Gerek iklimsel şartlar, gerekse de insanların yaşam standartları ve kültürleri atık su karakteristiğini önemli ölçüde etkiler.

Evsel kanalizasyonlara endüstriyel atıkların kabulü, mevcut evsel atık su özelliklerini oldukça değiştirir. Konsantrasyonlar kişi başına günlük su kullanımı değerlerine bağlı olarak da değişir. Her ne kadar suya deşarj edilen atık miktarı toplumların özelliklerine göre farklılıklar gösterse de, bu fark çok yüksek değildir.

Dolayısıyla atık su karakteristikleri sadece şehirden şehire değil,  her bir yerleşim birimi için mevsimden mevsime, hatta saatten saate bile değişkenlik gösterir.Atıklar çok büyük oranda karbon, azot, fosfor gibi organik besinlerden ve yüksek konsantrasyonda mikroorganizmalardan oluşmaktadır. Bunlar hemen çürümeye müsait olup, kanallarda akarken dahi biyolojik bozunmaları devam eder. Böylece zaman içinde atık suyun bazı özellikleri de değişmektedir.

Atıksuyun, biyolojik olarak arıtıldığı tüm arıtma tesislerinde mikroorganizmaların kullanılması normal bir işlemdir. Doğada da atıksular mikroorganizmalar tarafından temizlenmektedir. Ancak, biyolojik arıtma aslında organik kirleticilerin doğada yok edilmeleri için yeralan biyoflokülasyon ve mineralizasyon proseslerinin kontrollü bir ortamda optimum koşullarda tekrarlanmasından başka bir şey değildir. Bu işlem kontrollü bir ortamda ve bazı seçilen mikroorganizmalar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Geleneksel su arıtma yöntemi, tesisten çıkan nihai arıtılmış suyun ve/veya tesis içinde arıtılmakta olan suyun kalitesini artırabilecek diğer mikroorganizmalardan yararlanmayı düşünmeksizin, yalnızca bazı tür mikroorganizmaların kullanımı yoluyla organik maddenin parçalanması esasına dayanmaktadır.

Arıtmada EM.A ®Probiotic  Bacteria Solution kullanımı anaerobik olarak arıtma yapılmasına da olanak tanımaktadır. Bu yüzden,’ EM.A ®Probiotic  Bacteria Solution yi nerede kullanacağımızı düşünmek zorundayız. Anaerobik koşulların mutlaka  sağlanmış olmasının gerekmediğininde bilincinde olmalıyız çünkü EM® hem aerobik hem de anaerobik koşullarda etkindir. Bu yüzden, geleneksel atıksu arıtmasistemlerinde, biyolojik reaktör dışındaki arıtmanın tüm aşamalarında uygulanması yarar sağlayacaktır. Burada, EM’nin oluşturduğubazı kimyasal maddelerin (laktik asit, antioksidanlar ve bazı enzimler) sağladığı yarar, EM.A ®Probiotic  Bacteria Solution mikroorganizmalarının sağladığıyarardan daha önemli rol oynayacaktır. EM.A ®Probiotic  Bacteria Solution kullanımının bir başka yararı daha vardır. EM.1®den EM.A ®Probiotic  Bacteria Solution üretildiğinde fermantasyon yapmaktayız ve üretilen EM.A® Probiotic  Bacteria Solution atıksuda kullanıldığında atıksu için yararlı olabilecek çeşitli bileşikler oluşmaktadır: yüksek hidrolitik etkinliğe sahip enzimler ve bazı antioksidan maddeler. Bu bileşikler, EM.A ®Probiotic  Bacteria Solution mikroorganizmalarıyla birlikte atıksuyun yüksek kapasitede arıtılmasını sağlamaktadır.

SAVE  WATER !
SAVE THE PULSE OF THE EARTH!