” Atık Lagünleri, Katı Atık Depolama Alanları, Biyogaz Üretimi ve Çürütme Tankları, Kompost Üretimi, Gübre Yığınları, Çöp Sızıntı Suyu Arıtımı, Çöp Konteynırları, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu Hatları, Mobil Tuvaletler, Çöp Kamyonları, Hayvan barınakları, Çöp işleme tesisleri Sintine Temizliği (Tekne ve Gemiler), Balık İşleme Tesisleri, Mezbahalar ve et kombinaları, Yağ Tutucular.”

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  Atık lagünlerine uygulandığında lagünlerden arıtmaya aktarılacak organik yükü azaltır ve koku oluşumunu engeller.

Katı atık depolama alanlarında bertaraf edilmeyi bekleyen tüm organik atıkların biodegradasyon süresini kısaltır.

Anaerobik sindiriciler ve Biyogaz Jeneratörleri

EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon  Atık İşleme, anaerobik biyogaz üretiminde, prosesi, anaerobik kokuşmadan (putrefaction), fermantasyon yoluyla parçalanmaya dönüştürerek, kompleks proteinleri stabilize etme eşsiz yeteneğine sahiptir.

Saç, kıl ve plastikler, gaz üreten maddenin üzerinde istenmeyen koyu bir tabaka oluşturarak anaerobik sindiricinin dengeli çalışmasını önler. Saç başlıca kompleks proteinlerden oluşur. Bu proteinlerin biyolojik parçalanmayı başlatacak bir noktaya ulaşmasını sağlayacak şekilde stabilize edilmesi çok güçtür.EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon  Atık İşleme, proteinlerin stabilizasyonunu hızlandırarak bu sürece yardımcı olur.

Serbest Amonyak karbona bağlandığında ve gaz üretim sırasında oluşan H2S uzaklaştırıldığında EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon içindeki fototropik bakteriler mevcut H2S’ü besin olarak kullanırlar, ayrıca proses de anaerobik kokuşmadan (putrefaction), fermantasyon yoluyla parçalanmaya dönüştüğünden yeni H2S oluşmayacaktır. EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon’nın bulunduğu ortamlarda Amonyak ve H2S oluşmaz!, biyogaz jeneratöründe “tatlı” metan üretilir ve bu yolla üretilen temiz metan gazının niktarı da %30 veya üzerinde daha fazla olacaktır. Serbest amonyağın ve H2S’ün uzaklaştırılmasının/azaltılmasının diğer etkilerinden biri de, kötü kokuları gidermek için kimyasal madde kullanılmasına gerek kalmaması, ekipmanlarda daha az aşınma oluşması ve korozyonun ortadan kalkmasıdır.EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon kuvvetli bir antioksidan olup korozyonu önler.

Koku Giderim ve Biyogaz Artış Mekanizması

EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon uygulandığı andan itibaren kokuşarak parçalanma fermantasyon yoluyla parçalanmaya dönüşür!

1- EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon  organik maddeyi kontrol altına alır. Oksidasyon mikroflorasını bastırarak, ortama fermantasyon mikroflorasının hakim olmasını sağlar. Kokuşup çürüyerek bozunmanın (putrefaction) önüne geçilmiş olur. Kokuşma sırasında hidrojen sülfit, ve amonyak gibi uçucu bileşikler oluşturarak kötü kokular üreten mikroflora (Clostridiumspp.) yerini antioksidan maddeler, vitaminler, yararlı biyoaktif maddeler üreten fermantasyonmikroflorasına bırakır.  Organik maddenin parçalanırken verdiği elektron bu bileşiklerin oluşumunda kullanılır.  Bu bileşikler de diğer mikroorganizmalarla metan üreten mikroorganizmaların üremesi ve gelişmesinde son derece yararlıdır. Bu yüzden,EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon  ile biyogaz üretiminde daha fazla gaz elde edilir.

2- Mevcut hidrojen sülfit ve kükürt ayrıca EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon içinde bulunan fototropik bakteriler tarafından, mevcut amonyak ise nitrifiye edici bakteriler tarafından besin olarak kullanılır ve konsantrasyonları azalır. Bu da kötü kokuların yok edilmesinde olumlu rol oynar ve gaz üretim verimini artırır.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  ilavesiyle zararlı mikroorganizmaların giderilmesi

Gerek üretim sırasında gazın kalitesini gerekse üretim sonrası geride kalan organik maddenin kompost olarak kullanılabilmesinin olumsuz yönde etkileyen önemli etmenlerden biri de zararlı mikroorganizmalardır. İnsanlar dahil diğer canlılar üzerinde ölüme kadar varabilen çeşitli olumsuz etkilere yol açan Escherichiacoli (E-coli), Salmonella, Clostridium vb. gibi zararlı mikroorganizmalar, EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon mikroorganizmalarınca bastırılır ve yok edilir.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  içinde bulunan  laktik asit bakterileri sterilize edicidir ve bulundukları ortamda zararlı mikroorganizmaları yok ederler. Ayrıca, EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon’nun yarattığı anti-oksidasyon ortamında bu mikroorganizmalar barınamazlar. Bu mikroorganizmaların varlığı halk sağlığı açısından tehlikelidir. EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon ile bu tür zararlı mikroorganizmaların miktarı antagonistik (düşmanca) etkiyle ve besin için rekabet sonucu son derece düşük tehlike yaratmayacak düzeylere indirilir.

Zararlı mikroorganizmaların giderilmesi – mekanizmalar

* Antagonistik etki

* EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  ’nin yarattığı antioksidasyon ortamı.

* Besin için rekabet parçalanmaya dönüşüm.

Biyogazın üretilmesi, organik maddenin parçalanmasıyla gerçekleşir. Organik madde ise başlıca:

  • Karbonhidratlar ve
  • Proteinlerden oluşmaktadır

Oksidasyonla Parçalanma/Çürüme sonucu organik madde ortamdaki oksijeni kullanarak aşağıda okla gösterilen yönde parçalanır:

Karbonhidratlar              Karbondioksit + Su

Proteinler              Amino asitler             Amonyak        Nitrit        Nitrat

Yukarıdaki her aşamada oksijen gerekmektedir. Anaerobik reaktörde ise oksijen yoktur ancak bu parçalanma reaksiyonlarının devam edebilmesi organik madde parçalanırken açığa çıkan elektronun alacak başka bir reaksiyonun ortamda gerçekleşmesine bağlıdır.

Oksijenin bulunduğu ortamlarda (Aerobik ortamlar) oksijen bu elektronu alır ve aşağıdaki reaksiyonda su yapmak için kullanır.

O2 + 4H+ + 4e-            2H2O

Klasikleşmiş anaerobik biyogaz üretiminde,  bu elektron, hidrojen sülfit ve amonyak gibi kötü kokan gazların oluşumunda kullanılır.

O yüzden zararlı mikroorganizmalar mevcut organik maddeyi kullanarak koku yapan uçucu bileşiklere indirgeyebilirler! (Kükürtlü ve Azotlu bileşiklerin hidrojen sülfit ve amonyağa redüksiyonu). Bu duruma kokuşarak parçalanma diyoruz.

Halbuki EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon ilave edildiğinde, organik maddenin parçalanma süreci anaerobik fermantasyona dönüşür ve organik madde parçalanırken açığa çıkan elektron yeni yararlı bileşiklerin (antioksidan maddeler, vitaminler, antibiyotikler ve yararlı biyoaktif maddeler) oluşumunda kullanılır. Bu süreci gerçekleştiren EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  ‘dur.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  ’nın Su Havzalarında Sağladığı Yararlar:

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  atıksu arıtma tesisinde arıtma görevini gördükten sonra, deşarj edilen atıksu içinde kalan gerek EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  mikroorganizmaları gerekse, bu mikroorganizmaların ürettiği yararlı bileşik ve enzimler, deşarj edildikleri su havzası ortamında da yararlı etkilerini göstermeye devam ederler. Çöp sızıntı suyu AAT ’de yapılan uygulamada alıcı ortama deşarj edilen atıksu içindeki yararlı bileşik ve enzimler ve EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  mikroorganizmaları bu dere içinde de yararlı etkiler gösterecektir.

Su havzalarında, yararlı mikrofloranın zenginleştirilmesi su içindeki yararlı mikroorganizmaların çeşitliliğinin ve popülasyonun arttırılarak ekolojik denge piramidinin en altında yeralan ve bu dengenin kurulmasında asli rol oynayan mikroflora dengesinin kurulmasını sağlar. Dere içindeki mikrofloranın artırılması (EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  ) sonucu iki etkinin ortaya çıkması beklenmektedir:

Birincisi, organik maddenin parçalanmasının sağlanarak büyük ölçüde kirlilikten sorumlu organik madde miktarında azalma olmasıdır (AKM, BOİ ve KOİ’de düşüş). Organik maddenin aerobik mikroorganizmalarca parçalandığı ve bu süreçte suyun içindeki erimiş oksijenin kullanıldığı bilinmektedir. Halbuki EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  ’nın bünyesinde hem aerobik hem de anaerobik yararlı mikroorganizmalar bulunmaktadır. Bu yüzden, anaerobik yararlı mikroorganizmalar yardımıyla, şu anda devam etmekte olan kokuşma olayı anaerobik fermentasyona dönüştürülecek ve böylece hem organik maddenin kokuşma yoluyla parçalanması önlenecek hem de anaerobik fermentasyon yoluyla bozunması (hidrolize olarak parçalanması) sağlanacaktır. Organik maddenin anaerobik fermentasyon yoluyla bozunması sonucu açığa çıkan enzimler, antioksidan maddeler, biyoaktif maddeler canlı yaşamını destekleyici (fitoplanktonlar için gerekli besin maddeleri), dolayısıyla ekolojik dengenin tesisi için gerekli maddelerdir.

Mikroflora artışının ikinci önemli etkisi ise, yukarıdaki paragrafta bahsedilen birinci etkiyle yavaş, yavaş organik madde miktarı anaerobik fermentasyon yoluyla azalırken, yine yavaş, yavaş yararlı mikroorganizmaların etkisiyle dere suyundaki ortam canlı yaşamını desteklemek için uygun hale gelecektir. Oksijen içeriği belli bir düzeye ulaştığında EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  içindeki yararlı aerobik mikroorganizmalar da devreye girecek bu defa da aerobik fermentasyon yoluyla organik maddenin parçalanması ve canlı yaşamının desteklenmesi için son derece yararlı maddelerin üretilmesini sağlayacaktır. Herhangi bir anda deredeki su kolonu boyunca oksijen içeriği değişeceği için bu iki proses de aynı anda dere içinde hüküm sürebilecektir. Sonuç ise, hızlanmış biçimde fermantasyon yoluyla organik maddenin parçalanması (kokuşarak oksidasyon yoluyla olmadığını önemle belirtmeliyiz) ve mikroflora çeşitliliğinin ve popülasyonunun yararlı mikroorganizmalar lehine artmasıdır.

Sağlıklı bir su havzası ekosisteminde mikrofloranın sağlıklı olması son derece önemlidir. Zarar görmüş bir ekosistemi yeniden sağlıklı hale getirebilmek ve nitrat ve fosfatlar gibi besinleri uzaklaştırabilmek için mikroorganizmaların çeşitliliğini ve sayısını artırmak yeterli olacaktır. EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  ilavesi yukarıda anlattığımız nedenlerden ötürü mikroflorayı zenginleştirecek ve ekosistemin temelini yeniden inşa edecektir.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  Çöp Sızıntı suyu arıtımında kirliliğe sebep olan ve ağır yük getiren tüm organik maddeleri hızlı bir şekilde tüketerek arıtma sistemine destek olur.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki organik maddeden kaynaklı tıkanıklıkları minimize eder. Herhangi bir mekanik müdahaleye gerek kalmadan tıkanıklıkları giderir.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  Çöp kamyonlarının içerisine spreylendiğinde hem patojen mikroflorayı yok eder hem de koku giderimini sağlar.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  Taşınabilir tuvaletlerde biriken atıkları kısa sürede parçalar, tıkanıklıkları giderir ve oluşturduğu biyofilm sayesinde koku çıkışını engeller.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  Çöp kamyonlarının içerisine spreylendiğinde hem patojen mikroflorayı yok eder hem de koku giderimini sağlar.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  Yat ve teknelerin depolarında biriken atıkları parçalayarak hem kokuyu önler hem de atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşümünü sağlar.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  Kompost üretiminde fermantasyon süresini kısaltır, Kompost kalitesini arttırır ve kompostta var olan kötü kokuyu tamamen yok eder.

EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon  Gübre Yığınlarının kokularının giderir ve depolama ile bertaraf esnasında doğaya zarar vermesini engeller.

Kötü Kokunun Yok Edilmesi

Kötü kokunun yok edilmesi iki nedene dayanmaktadır.

Kötü kokunun yok olmasının birinci nedeni, EM.A®  Probıotıc  Bacterıa Solutıon ’nin organik maddeyi kontrol altına almasından kaynaklanmaktadır.EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon, organik maddenin fermantasyon yoluyla bozunmasını sağlayarak, kokuşup çürüyerek (putrefaction) bozunmasının önüne geçmektedir. Kokuşma durumunda, amonyak ve hidrojen sülfit (H2S) gibi uçucu bileşikler oluşturarak kötü kokular üreten mikrobiyal flora kontrol altına alınmış olur. Böylelikle, kükürt indirgeyerek hidrojen sülfit üreten, amonyak üreten ya da kokuşup çürüyerek bozunma sürecini başlatan bakteri sporlarının (Clostridium spp.) varlığı önlenmiş olur.

İkinci neden fotosentetik bakteriler tarafından biyolojik oksidasyon yoluyla H2S ve S elementinin asimilasyonudur (özümsenmesidir).EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon  içindeki fotosentetik bakterilerin konsantrasyonu H2S’in açığa çıkmasını ve dolayısıyla kötü kokuları önler.

Bu durum, yine S türevi olan merkaptanlar için de ve bağ yapısına bağlı olarak uçuculuğu değişen tüm diğer Kükürtlü gruplar için de geçerlidir.
Kötü kokuya en çok katkıda bulunan bir diğer uçucu bileşik olan amonyağın durumunda da, EM.A®  Probıotıc Bacterıa Solutıon  içindeki nitrifiye edici bakterilerin sinerjik etkileri nedeniyle nitrifikasyon hızlanmakta ve bu bileşiğin uçucu hale gelerek kaybedilmesinin önüne geçilmektedir. Her iki bileşiğin de aynı zamanda (hidrojen sülfit (H2S) ve amonyak (NH3+)) besin kaynağı olmalarından ötürü asimilasyonları sonucunda konsantrasyonları azalır ve bu da kötü kokuların yok edilmesinde olumlu rol oynar.

EM.A® Probıotıc Bacterıa Solutıon  ’nın antioksidan etkisi sayesinde, yağların bozunması / oksidasyonu sırasında ortaya çıkan ve kötü kokulardan sorumlu olan diğer bileşiklerin oluşmasından da kaçınılmış olur.